Zasadą jest, że wspólnicy w spółce z o.o. powinni być równo traktowani w tych samych okolicznościach, co oznacza, że powinni mieć równe prawa i obowiązki. Niemniej jednak przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość uprzywilejowania udziałów w spółce, jeżeli tak postanowią wspólnicy bądź jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Przepisy k.s.h. wskazują przykładowe sposoby uprzywilejowania udziałów: co do głosu (maksymalnie 3 głosy na jeden udział), co do dywidendy (maksymalnie 150 proc.) czy udziału w majątku likwidacyjnym spółki. Możliwe jest jednak wprowadzenie innych rodzajów uprzywilejowań.

Przepisy k.s.h. pozwalają na szczególne uprawnienia osobiste. Uprawnienia te mogą polegać m.in. na powoływaniu i odwoływaniu członków zarządu czy rady nadzorczej, uzależnieniu kworum na zgromadzeniu od obecności wspólnika czy uzależnieniu skuteczności części uchwał wspólników od zgody jednego z nich. Uprawnienia osobiste wspólnika nie mogą być tak szerokie, aby dawały mu wpływ na wszelkie decyzje podejmowane w spółce.

Uprawnienia osobiste mogą być ustanowione tylko w umowie spółki. Nie jest wystarczające podjęcie w tym zakresie uchwały przez zgromadzenie wspólników. Prawa przyznane osobiście związane są z osobą wspólnika i wygasają najpóźniej z dniem, gdy przestaje on być wspólnikiem tej spółki. Zmniejszenie liczby udziałów wspólnika, któremu przyznano uprawnienia osobiste, nie wpływa na utratę tych uprawnień.

Ograniczenie bądź wyłączenie uprawnień osobistych może być dokonane poprzez zmianę umowy spółki. Potrzebna jest jednak dodatkowo zgoda wspólnika, którego prawa są uszczuplane lub znoszone.