Na emitenta papierów wartościowych, który ma zamiar dokonać publicznej emisji akcji danej spółki, ustawa – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi nakłada obowiązek opublikowania prospektu emisyjnego. Jest to dokument skierowany do potencjalnych akcjonariuszy, który powinien zawierać m.in. informacje dotyczące rodzaju oferty i jej adresata, sposobu przeprowadzenia emisji oraz szczegółowe dane o sytuacji finansowej emitenta. Prawdziwość zawartych w prospekcie informacji ma kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów, gdyż pozwala im na ocenę ryzyka związaną z daną inwestycją oraz ocenę sytuacji ekonomicznej spółki. Dlatego też dokument ten podlega ścisłej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a interesy inwestorów są chronione poprzez rozwiązania przyjęte zarówno w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (p.p.o.p.w.), jak i w kodeksie spółek handlowych (k.s.h.).

Mianowicie art. 81 p.p.o.p.w. nakazuje emitentowi przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego. Natomiast art. 484 k.s.h. określa zasady odpowiedzialności członków zarządu w przypadku dopuszczenia do aktu dezinformacji osób, które zamierzają nabyć akcje wybranej spółki. Stosownie do tego artykułu osoby, które współdziałały w wydaniu przez spółkę akcji, obowiązane są do naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli m.in. zamieściły w ogłoszeniach lub zapisach fałszywe dane albo podając dane o stanie majątkowym spółki, zataiły okoliczności, które powinny być ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby dokonujące takich czynów ponoszą odpowiedzialność zarówno wobec spółki, jak i osób, które doznały na skutek tego szkody, czyli najczęściej nabywców akcji. Tak więc każdy, kogo interesy zostały naruszone wskutek działań mających na celu manipulowanie informacjami o spółce, może żądać naprawy wynikłej stąd dla niego szkody.