Sprzedaż udziałów nie może nastąpić przed wpisem spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS albo przed zarejestrowaniem podwyższenia jej kapitału zakładowego. Naruszenie tego zakazu skutkuje tym, że zbycie udziałów jest nieważne. Wspólnik i nabywca udziałów powinni też upewnić się, czy umowa spółki nie ustanawia ograniczeń w zbywaniu udziałów. Takie ograniczenie najczęściej polega na tym, że na zbycie udziałów musi wyrazić zgodę stosowny organ spółki (zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza lub zarząd). Zbycie udziałów dokonane bez wymaganej zgody dotknięte będzie bezskutecznością. Jeżeli zgoda organu spółki nie zostanie udzielona przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów, dopuszczalne jest następcze potwierdzenie tej czynności przez właściwy organ. Ograniczenie zbywania udziałów może też polegać na tym, że pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu albo prawo pierwszeństwa nabycia udziałów.

Zbycie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli umowa sprzedaży udziałów nie zostanie dokonana w wymaganej formie, to będzie ona nieważna. Nabywca udziałów powinien upewnić się, czy wspólnik zbywający udziały nie ma zobowiązań wobec spółki. Nabywca udziału odpowiada bowiem wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału. Strony umowy sprzedaży udziałów muszą pamiętać, że o sprzedaży udziału należy zawiadomić spółkę. Przejście udziału jest skuteczne wobec spółki dopiero wtedy, gdy otrzyma ona od jednego z zainteresowanych zawiadomienie wraz z dowodem dokonania czynności. Zarząd spółki powinien też zadbać, aby zmianę wspólnika ujawnić w księdze udziałów. Musi on prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać m.in. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika oraz adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu nową listę wspólników.