W umowie o wykonanie prac remontowych strony nie tylko ustalają ich zakres, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz kwestie związane z wynagrodzeniem należnym wykonawcy. Często znajdują się w nich postanowienia dotyczące zapłaty przez wykonawcę kary umownej w razie zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu remontu. Określają one wysokość tej kwoty oraz okoliczności, w których wykonawca musi ją uiścić.

Niejednokrotnie stosowne regulacje umowne zabezpieczają również zamawiającego przed zwłoką w wykonaniu remontu. Najczęściej w takiej sytuacji właściciel remontowanego mieszkania w razie opóźnienia prac powyżej określonej liczby dni ma prawo odstąpić od umowy, a w dodatku takie odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia odszkodowania od wykonawcy za straty spowodowane nierozpoczęciem prac w terminie bądź niedotrzymaniem terminu zakończenia remontu. Warto też zaznaczyć, że takie uprawnienie umowne nie powoduje utraty możliwości dochodzenia kary umownej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Właściwej procedury

Czy wykonawca może żądać podwyżki za nieprzewidziane usługi

Naprawienia szkody

Czy wykonujący usługę zawsze musi poprawić usterki

Kar umownych

Postępowania w sądzie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać odszkodowanie za źle wykonany remont.