Tak. Zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych podział spółki kapitałowej przez wydzielenie powoduje przeniesienie części majątku spółki dzielonej na już istniejącą bądź też nowo zawiązaną spółkę. Należy jednak rozważyć, czy procedura podziału przez wydzielenie spółki dzielonej i przeniesienia części jej majątku na inne spółki – w tym udziałów posiadanych w innej spółce z o.o. – wymaga dokonania dodatkowych czynności, czy też skutek w postaci przeniesienia udziałów na nowego wspólnika następuje automatycznie. Zasadniczo nie są konieczne żadne dodatkowe czynności, których dokonanie warunkowałoby skuteczność zmiany wspólnika w spółce, w której spółka dzielona posiada udziały. Z dniem wydzielenia dochodzi bowiem z mocy prawa do przeniesienia wydzielonego majątku spółki dzielonej, w tym przypadku udziałów w spółce z o.o. na już istniejącą bądź też nowo zawiązaną spółkę.

Chociaż skutek prawny w postaci przeniesienia części majątku na inną spółkę, co w efekcie oznacza zmianę wspólnika, następuje automatycznie w ramach procedury podziału, to istnieją pewne obowiązki prawne, które należy wykonać. Otóż o przejściu udziałów na nowego wspólnika należy zawiadomić spółkę, przedstawiając jednocześnie dowody na przejście udziałów. Należy bowiem zaznaczyć, że przejście udziałów będzie skuteczne wobec spółki dopiero z chwilą otrzymania takiego zawiadomienia. W dalszej kolejności zarząd spółki będzie zobowiązany do zmiany księgi udziałów poprzez dokonanie wpisu nowego wspólnika oraz liczby i wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów. Zarząd spółki będzie też musiał sporządzić nową listę wspólników i złożyć ją w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis nowego wspólnika w rejestrze przedsiębiorców. Do wniosku powinien być załączony dowód dokumentujący przeniesienie udziałów na nowego wspólnika w toku procedury podziału.