Nie jest to oczywiście wszystko, czego przedsiębiorca potrzebuje od urzędu, ale z czasem lista e-usług dla firm wzrośnie.

Już teraz kandydat na przedsiębiorcę załatwi na ePUAP po wyrobieniu sobie profilu zaufanego formalności związane z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy już wpisani do ewidencji mogą go zmienić lub uzyskać zaświadczenie o wpisie. To samo dotyczy zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto przy tym pamiętać, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej dotyczy też wpisu do krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) i jest zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Osoby mające firmy rolnicze uzyskają przez ePUAP wpis do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym.

Dopuszczalne jest również staranie się w sieci o zatwierdzenie zakładu oraz o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tak samo jest z zezwoleniami na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, o ile właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na zgody na tego rodzaju eksploatację (procedura może mieć zastosowanie np. gdy właściciele ziemi nie chcą zgodzić się na odwierty związane z poszukiwaniem gazu).

W internecie będzie również można załatwić sprawy szczegółowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Da się w ten sposób uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu czy zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty za korzystanie z takich decyzji. Nie trzeba też będzie chodzić do urzędu z oświadczeniem o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Możliwa staje się również legalizacja przyrządów pomiarowych, w tym ponowna legalizacja taksonometru.

Z czasem na platformie powinny być także liczniej udostępniane usługi związane z zamówieniami publicznymi. Podmioty publiczne mogą wysyłać ogłoszenia o rozpoczęciu i wyniku postępowań do Biuletynu Zamówień Publicznych.