Tak. Zasady prowadzenia odczytów w gazownictwie regulują przepisy rozporządzenia ministra gospodarki z 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. nr 133, poz. 891). Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych zapewnia odczyty układów pomiarowych i przekazuje dane niezbędne do dokonania rozliczeń podmiotowi, z którym zawarło umowę o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych. Jest ono zobowiązane do zapewnienia podmiotowi, z którym ma zawartą umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, wglądu do wskazań gazomierza oraz dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń, a także do wyników kontroli prawidłowości wskazań układu. Odbiorca jest zaś uprawniony do zgłoszenia żądania sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza. Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Niezależnie od tego odbiorca ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowego. Badania przeprowadzane są wówczas w laboratorium badawczym posiadającym stosowną akredytację. Gazomierz powinien zostać przekazany do badania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez odbiorcę. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego odbiorca może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu gazomierza, z wyłączeniem nielegalnego poboru paliwa gazowego, przedsiębiorstwo pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości jego działania oraz badania laboratoryjnego, a także dokonuje korekty należności za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z taryfą. Natomiast odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza i badania laboratoryjnego wykonanego na jego żądanie tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowego.