Przynajmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia lub jego pierwszej części członków spółdzielni należy zawiadomić na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad oraz o miejscu wyłożenia do wglądu sprawozdań i projektów uchwał. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków. Służy to ochronie interesów nieobecnych członków spółdzielni. Uchwałę uznaje się za podjętą, jeśli zagłosowała za nią większość członków uczestniczących w zgromadzeniu, wskazana w statucie bądź (jeśli statut tej kwestii nie reguluje) większość wynikająca z ustawy. Zgromadzenie jest ważne niezależnie od kworum. Jednak podjęcie uchwały w kwestii m.in. likwidacji spółdzielni, zbycia nieruchomości lub jednostki organizacyjnej spółdzielni wymaga obecności na zgromadzeniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. Uchybienie powyższym zasadom zwoływania zgromadzenia i podejmowania uchwał może być podstawą do jej zaskarżenia. Uchwałę sprzeczną z ustawą wolno zaskarżyć w każdym czasie w drodze powództwa o ustalenie z art. 189 k.p.c. lub w drodze zarzutu w innym postępowaniu. Uchwała sprzeczna ze statutem, dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona w drodze powództwa o uchylenie, które należy wnieść w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, a jeśli wnosi je członek nieobecny na zgromadzeniu wskutek jego wadliwego zwołania – od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu roku od walnego zgromadzenia.