Na walnym zgromadzeniu każdego członka spółdzielni może reprezentować pełnomocnik, który w jego imieniu weźmie udział również w głosowaniu.
Umożliwienie członkom spółdzielni, którzy są osobami fizycznymi, udziału w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika przewiduje znowelizowana ustawa – Prawo spółdzielcze. Zmienione przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2011 r. Zostały wprowadzone ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622).
– Na walnym zgromadzeniu przez pełnomocników mogą głosować członkowie spółdzielni będący osobami prawnymi, a osoby fizyczne muszą brać w nim udział osobiście – przypomina adwokat Ewa Załęga z Kancelarii Załęga i Partnerzy.
Dodaje, że taki obowiązek jest uciążliwy dla osób fizycznych, zwłaszcza tych, które są członkami kilku spółdzielni. Zdarza się, że zamieszkują w innym mieście niż siedziba spółdzielni, a stan zdrowia uniemożliwia im dojazdy.
Pełnomocnik będzie mógł reprezentować tylko jednego członka. Natomiast pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Należy je dołączyć do protokołu walnego zgromadzenia.
Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu nie może zostać członek zarządu spółdzielni. Nie dotyczy to spółdzielni liczących nie więcej niż dziesięciu członków, pod warunkiem że statut nie stanowi inaczej.
Ograniczenia zostały też przewidziane dla pracowników spółdzielni. Mogą zostać pełnomocnikami tylko wówczas, gdy są również członkami spółdzielni zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Natomiast zakazem reprezentowania członków na walnym zostali objęci członkowie spółdzielni, którzy zostali w niej zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę.
Członek spółdzielni może na walne zgromadzenie przyprowadzić prawnika lub eksperta i korzystać z ich pomocy. Nie wolno im jednak zabierać głosu. Za uczestniczenie w zgromadzeniu powinien zapłacić im członek. Natomiast z głosem doradczym w walnym zgromadzeniu będą uczestniczyli przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia została zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
Podstawa prawna
Ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).