Każdy wspólnik sp. z o.o., na podstawie przysługującego mu prawa kontroli, może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki lub żądać wyjaśnień od zarządu spółki. Powyższe prawo daje wspólnikowi dostęp, w zasadzie, do wszystkich informacji i dokumentów spółki, nawet tych opatrzonych klauzulą poufności. Ewentualne ograniczenia w ujawnianiu dokumentów (lub pewnych danych w nich zawartych) mogą wynikać z konieczności przestrzegania innych przepisów, np. dotyczących tajemnicy państwowej. Prawo indywidualnej kontroli wspólnika może też zostać ograniczone lub wyłączone w umowie spółki, w przypadku ustanowienia organów mających uprawnienia kontrolne, tj. rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Zarząd może ponadto odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia dokumentów, gdy istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki.

Wspólnik ma prawo na podstawie ksiąg i dokumentów sporządzić (sam lub przy udziale eksperta) bilans dla swego użytku, np. celem odzwierciedlenia sytuacji majątkowej spółki na konkretny dzień roku obrotowego. Nie ma też przeszkody, aby przygotował inne dokumenty finansowe, w formacie i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Może również domagać się przekazania mu przygotowanych przez spółkę prognoz finansowych lub danych potrzebnych do przygotowania takich prognoz. Jednak skierowanie przez wspólnika żądania sporządzenia takich dokumentów wykraczałoby poza prawo kontroli.

Podstawa prawna

Art. 212 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037).