Nie. Warunki przyłączenia wydawane są na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do określonej sieci elektroenergetycznej. Wydanie warunków przyłączenia umożliwia zawarcie umowy przyłączeniowej z przedsiębiorstwem energetycznym, do którego sieci wnioskodawca ubiega się o przyłączenie. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w terminie 30 dni w przypadku sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, a w przypadku sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV – w terminie 150 dni. Przekroczenie tych terminów może skutkować wymierzeniem przedsiębiorstwu kary pieniężnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Wysokość kary nie może być niższa niż 3000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia. W okresie ważności stanowią warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Oznacza to, że w terminie 2 lat od dnia wydania warunków przyłączenia podmiot, który uzyskał warunki, może żądać zawarcia umowy przyłączeniowej z przedsiębiorstwem, które warunki wydało. Po bezskutecznym upływie 2-letniego terminu przedsiębiorstwo nie jest związane wydanymi warunkami i nie ma obowiązku zawarcia umowy przyłączeniowej. Projekt umowy przyłączeniowej przedsiębiorstwo energetyczne załącza do warunków przyłączenia. Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane prawem elementy, w tym m.in. termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, wymagania dotyczące licznika, warunki udostępnienia nieruchomości w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy dystrybucyjnej i ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru.