Dzień dywidendy związany jest z określeniem grona wspólników lub akcjonariuszy spółki, którzy są uprawnieni do otrzymania dywidendy. Co do zasady dniem dywidendy jest dzień, w którym zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (lub zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej) podejmuje uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy (art. 193 par. 1 i art. 248 par. 2 kodeksu spółek handlowych – k.s.h.), zaś uprawnionymi są osoby, które w takim dniu są wspólnikami lub akcjonariuszami spółki.

Istnieje jednak możliwość odmiennego ustalenia dnia dywidendy. Umowa lub statut spółki może bowiem przewidywać upoważnienie dla zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub odpowiednio dla zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy do określenia dnia, według którego ustali się listę uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Kodeks przewiduje ograniczenie dotyczące okresu, na jaki może przypadać dzień dywidendy. Zgodnie z art. 193 par. 1 i art. 248 par. 2 k.s.h. dzień dywidendy musi przypadać na okres dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez zgromadzenie uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy (w przypadku spółki publicznej wyznaczenie dnia dywidendy jest obligatoryjne i okres, na który należy wyznaczyć dzień dywidendy, wynosi do trzech miesięcy od daty uchwały).

Dnia dywidendy nie należy utożsamiać z terminem, w którym ma nastąpić wypłata dywidendy. O ile dzień dywidendy pozwala określić osoby, które będąc wspólnikami lub akcjonariuszami spółki w takim dniu, nabędą roszcze- nie o wypłatę dywidendy, o tyle termin wypłaty dywidendy wskazuje, w jakim czasie po dniu dywidendy spółka jest zobowiązana dokonać wypłaty na rzecz uprawnionych wspólników/akcjonariuszy. Jeżeli uchwała nie określa terminu wypłaty, dywidenda będzie płatna w terminie określo-nym przez zarząd spółki z o.o albo radę nadzorczą spółki akcyjnej (art. 193 par. 4 i art. 348 par. 4 k.s.h.).