1 Złóż w sądzie wniosek o sprostowanie błędnej nazwy firmy pozwanego

Niedokładności, błędy pisarskie i rachunkowe albo oczywiste omyłki popełnione w wyroku mogą być prostowane przez sąd z urzędu albo m.in. na wniosek strony, interwenienta ubocznego, prokuratora. Błędy i niedokładności zamieszczone w wyroku mogą stronie uniemożliwić wyegzekwowanie zasądzonego roszczenia na przykład wówczas, gdy wystąpi błąd w oznaczeniu pozwanego. Z urzędu sąd może sprostować niedokładności dotyczące np. przekręconej nazwy firmy albo nazwiska, błędy pisarskie (np. opuszczenie w treści sentencji jakiegoś wyrazu), rachunkowe (np. przy dodawaniu) lub inne oczywiste pomyłki. Na postanowienie o sprostowaniu orzeczenia wydane przez sąd z urzędu przysługuje zażalenie. Nie można wnieść skargi kasacyjnej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak sprostować oczywiste pomyłki w wyroku

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak sformułować wniosek o sprostowanie, aby są nie zmienił rosztrzygnięcia
- Jak dopilnować aby sąd zmienił sprostował orzeczenie I instancji
- Jak złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku