Zgodnie z art. 492 par. 1 k.s.h. połączenie może być dokonane przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki, zwane również fuzją, albo przez przejęcie.

Połączenie przez przejęcie polega na przeniesieniu całego majątku jednej spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej.

W wyniku przejęcia spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Ponadto co do zasady przechodzą na nią z dniem połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej. Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej.

W przypadku zgłoszenia przez wierzycieli łączących się spółek żądania zaspokojenia ich wierzytelności, powstałych przed połączeniem, majątek każdej ze spółek powinien być oddzielnie zarządzany przez spółkę przejmującą, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia tych wierzycieli. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów spółki przejmującej odpowiadają solidarnie. W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych spółek biorących udział w połączeniu.

O ile spółki kapitałowe mogą się łączyć ze sobą bez względu na ich konfigurację podmiotową oraz niemalże niezależnie od etapu ich organizacji, o tyle w odniesieniu do spółek osobowych istnieją istotne ograniczenia w procesie połączenia. Przepisy kodeksu spółek handlowych wyłączają możliwość przeprowadzenia procedury przejęcia, w której spółką przejmującą jest spółka osobowa. Wyłączona jest również możliwość fuzji spółek osobowych, jeżeli w jej efekcie miałaby powstać kolejna spółka osobowa. Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.