Tak. Z uwagi na strategiczne znaczenie sektora energetycznego, działalność gospodarcza w tym zakresie podlega szczególnej regulacji. Jednym z jej przejawów jest obowiązek uzyskania koncesji na wykonywanie działalności m.in. związanej z obrotem, dystrybucją czy przesyłaniem paliw lub energii. Koncesje wydaje prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na wniosek przedsiębiorcy.

W toku postępowania o udzielenia koncesji prezes URE bada m.in., czy wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania. W przypadku wątpliwości prezes URE może zażądać od wnioskodawcy zabezpieczenia. Zgodnie bowiem z art. 38 ustawy – Prawo energetyczne udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku. Przepis ten ma zastosowanie, gdy w toku postępowania prezes URE uzna, że wnioskodawca dysponuje wprawdzie środkami finansowymi, jednak nie są one wystarczające do zagwarantowania należytego wykonywania działalności objętej koncesją. Dotyczyć to może każdego wnioskodawcy, niezależnie od jego formy prawnej czy rodzaju działalności, na którą ma być udzielona koncesja. Jednak w praktyce udzielenie zabezpieczenia może być wymagane w stosunku do nowych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność i nie posiadają dostatecznego majątku.

Zabezpieczenie obejmuje ewentualne roszczenia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, jak i roszczenia odszkodowawcze, które mogą zostać podniesione wobec przedsiębiorcy. Katalog form takiego zabezpieczenia jest otwarty. Może to być gwarancja bankowa, hipoteka, weksel, poręczenie. W każdym przypadku prezes URE wnikliwie zbada kondycję finansową wnioskodawcy. Niezłożenie zabezpieczenia powinno skutkować odmową udzielenia koncesji.