1 Czy można zmienić walutę zabezpieczonej wierzytelności

Suma hipoteki powinna zostać wyrażona w tej samej walucie, co zabezpieczona wierzytelność. Jednak w umowie ustanawiającej hipotekę strony mogą odstąpić od tej zasady. Możliwa jest też zmiana waluty zabezpieczonej wierzytelności. Aby jednak nastąpiła, potrzebna jest zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli nie jest on dłużnikiem osobistym. Oświadczenie w tej sprawie właściciel musi złożyć na piśmie pod rygorem nieważności którejkolwiek ze stron. Natomiast zmiana waluty jest bezskuteczna w stosunku do właściciela nieruchomości, dopóki nie wyraził na nią zgody.

Taka sama procedura obowiązuje w razie zmiany zabezpieczonej wierzytelności w drodze czynności prawnej. Chodzi tu o zmiany zwiększające zakres zaspokojenia z obciążonej nieruchomości.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na pytania:

- Czy powstanie hipoteka łączna po fizycznym podziale nieruchomości

- Czy nabywca wyodrębnionego lokalu może żądać podziału hipoteki

- Czy przedmiotem hipoteki może być wierzytelność zabezpieczona hipoteką

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazy Prawnej: Jak zabezpieczyć wierzytelność na nieruchomości.