Tak. Prezes URE w ramach swoich kompetencji wydaje decyzje administracyjne m.in. w sprawie koncesji. Zgodnie z art. 32 ustawy – Prawo energetyczne uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej np. w zakresie obrotu, dystrybucji czy przesyłania paliw lub energii.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. Po upływie okresu, na jaki koncesja została udzielona, ulega ona wygaśnięciu. Jednakże zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne prezes URE może nakazać przedsiębiorstwu energetycznemu, pomimo wygaśnięcia koncesji, dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją przez okres nie dłuższy niż 2 lata, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Uzasadnieniem dla istnienia takiej regulacji prawnej jest konieczność zagwarantowania w sposób ciągły i pewny dostarczania paliw i energii ich odbiorcom, co mogłoby ulec zakłóceniu w przypadku zaprzestania działalności przez przedsiębiorstwo po wygaśnięciu jego koncesji. Decyzja prezesa URE nakazująca przedsiębiorstwu kontynuację działalności, nie stanowi jednak nowej koncesji. Może ona nakazywać prowadzenie całej dotychczasowej działalności lub też jej ograniczonego zakresu. Prezes URE może nadać wspomnianej decyzji rygor natychmiastowej działalności.

Jeżeli działalność prowadzona w warunkach, o których wyżej mowa, przynosi stratę, przedsiębiorstwu energetycznemu należy się pokrycie strat od Skarbu Państwa w wysokości ograniczonej do uzasadnionych kosztów działalności określonej w koncesji, przy zachowaniu należytej staranności. Koszty takie są zatwierdzane przez prezesa URE (art. 40 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne). Jednocześnie oznacza to, że przedsiębiorstwo nie powinno domagać się gwarancji zysku od Skarbu Państwa z działalności gospodarczej objętej obowiązkiem kontynuacji.