Tak. Ustawa – Prawo energetyczne umożliwia wystąpienie z wnioskiem o wydanie promesy koncesji przedsiębiorcy, który zamierza wykonywać działalność gospodarczą podlegającą koncesjonowaniu i polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub energią, skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Uzyskanie promesy może okazać się przydatne na etapie przygotowywania przez przedsiębiorcę procesu inwestycyjnego. Może też ułatwić pozyskanie od instytucji finansowych środków na nabycie aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie energetyki.

Promesę koncesji wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w decyzji administracyjnej. W promesie ustala się okres jej ważności, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Istota promesy polega na tym, że w okresie jej ważności przedsiębiorcy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o jej wydanie. Promesa koncesji stanowi przyrzeczenie wydania przez organ pozytywnej decyzji w postępowaniu administracyjnym dotyczącym uzyskania koncesji.

Uzyskanie promesy następuje na wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku należy załączyć dokumenty wskazujące, że przedsiębiorca spełnia warunki organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją. Należy również załączyć dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania. Szczegółowy wykaz powyższych dokumentów oraz innych informacji, które należy wskazać we wniosku, zamieszczony jest na stronie internetowej URE. Wniosek o wydanie promesy koncesji polega opłacie skarbowej wynoszącej 98 zł. Za prze- dłużenie terminu ważności lub zmianę warunków promesy koncesji należy natomiast zapłacić opłatę skarbową w kwocie 44 zł.