Generalnie tak. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o mocy nieprzekraczającej 5 MW. Są one zwolnione z opłat w zakresie wytwarzania energii w tych źródłach. Wysokość corocznej opłaty stanowi iloczyn przychodów przedsiębiorstwa uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty, oraz współczynników opłat ustalonych w rozporządzeniu wykonawczym do prawa energetycznego. Opłata dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją nie może być mniejsza niż 200 zł i większa niż 1 mln zł. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej działalności podlegającej koncesjonowaniu opłatę stanowi suma opłat dla poszczególnych rodzajów działalności.

Wysokość opłaty oblicza przedsiębiorstwo energetyczne. Jest ono również obowiązane udokumentować prawidłowość obliczonej opłaty oraz przedstawić prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dane stanowiące podstawę jej obliczenia. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, jednakże przedsiębiorstwo, któremu udzielono koncesji z urzędu, wnosi pierwszą opłatę w terminie do 30 dni od dnia wydania koncesji. W tym terminie pierwszą opłatę wnosi także przedsiębiorstwo, któremu udzielono koncesji na wniosek, jeżeli w roku poprzedzającym udzielenie koncesji uzyskało przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie działalności objętej tą koncesją.

Prezes URE w razie stwierdzenia, że opłata została obliczona w sposób nieprawidłowy, wzywa przedsiębiorstwo do ponownego jej obliczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie niedotrzymania tego terminu lub gdy opłata ponownie została błędnie obliczona prezes URE dokonuje we własnym zakresie obliczenia opłaty. Następnie przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie wnosi należną kwotę albo prezes URE zwraca nadpłaconą kwotę.