Interes prawny

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego do procesu sądowego może w określonych przypadkach wstąpić osoba, która nie występuje w nim jako strona. Zdarza się bowiem, że wyrok sądu wpływa bezpośrednio lub pośrednio na sytuację prawną kogoś innego niż powód lub pozwany. W celu zatem ochrony swoich praw taka osoba może wziąć udział w postępowaniu jako interwenient uboczny. Kto ma więc interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może do niej przystąpić w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji. Aby tego dokonać, należy złożyć specjalne pismo. Interwenient powinien w nim wskazać, jaki ma interes prawny we wstąpieniu i do której ze stron przystępuje. Pismo to należy doręczyć obu stronom. Jeżeli istnieje taka potrzeba, interwenient uboczny może ze wstąpieniem do sprawy połączyć dokonanie innej czynności procesowej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Sprzeciwu przeciwnika

Praw interwenienta

Jak pozwać sąsiada

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak osoba niebędąca stroną postępowania może przystąpić do sprawy sądowej w czasie jej trwania.