Zasady prezentacji cen detalicznych towarów są regulowane przepisami prawa. Zasadność tej regulacji jest bezsporna: potencjalni nabywcy powinni mieć możliwość łatwego porównania cen określonych według jednolitych reguł. Cena definiowana jest jako wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość, jaką kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar, z uwzględnieniem VAT lub podatku akcyzowego, jeżeli produkt jest objęty akcyzą. W efekcie podawana cena ma stanowić wartość totalną do zapłaty za określony towar, z wliczeniem do niej wszelkich opłat i podatków związanych z towarem.

Prezentacja cen w miejscu sprzedaży detalicznej powinna następować przez umieszczenie wywieszek (etykiet, tabliczek lub plakatów) w miejscu widocznym dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach lub w ich bliskości. W praktyce najczęściej wywieszki są umieszczane na krawędziach półek, na których wyłożone są towary określonego rodzaju.

Wywieszka powinna zawierać nazwę handlową, cenę oraz jednostkę miar, do której odnosi się uwidoczniona cena. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach umieszcza się także nazwę producenta i inne informacje pozwalające na utożsamienie ceny z produktem.

Bezpośrednie oznaczenie ceną indywidualnych egzemplarzy nie wystarczy, aby spełnić obowiązek prezentacji ceny na wywieszce. Wywieszki nie są konieczne jedynie w przypadku oferowania: wierzchnich wyrobów włókienniczych i wierzchniej odzieży ze skór i futer, jak również książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych i zapisanych nośników informacji. Aby wywieszek uniknąć, poszczególne egzemplarze tego rodzaju towarów muszą być oznaczone ceną, a kupujący musi mieć stały i bezpośredni do nich dostęp.

Alternatywnie do wywieszek dopuszcza się stosowanie cenników (zestawień cen), ale jedynie w przypadku sprzedaży towarów umieszczonych w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla kupujących.