Zasady ponoszenia przez wspólników odpowiedzialności za długi spółki są różne w zależności od ich typu. W każdym jednak przypadku, przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę powoduje, że za jej zobowiązania związane z uczestnictwem w spółce odpowiada solidarnie występujący oraz przystępujący wspólnik. To samo dotyczy odpowiedzialności za długi samej spółki osobowej.

Dłużnik osobisty

Za zobowiązania spółki jawnej każdy wspólnik odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem osobistym. W tym przypadku prawo nie przewiduje możliwości wyznaczenia górnej granicy odpowiedzialności za długi. Takie ustalenie może być wprawdzie dokonane w stosunkach między poszczególnymi wspólnikami, ale nie wywoła ono skutku prawnego wobec wierzycieli. Co więcej, należy pamiętać, że osoby należące do spółki odpowiadają za jej długi solidarnie z nią samą oraz z jej pozostałymi członkami. Wierzyciel może zatem żądać zapłaty zaległego zobowiązania w całości lub części od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich bądź też od każdego z osobna. Jeżeli jedna osoba zapłaci całe zadłużenie, wówczas może domagać się od pozostałych wspólników zwrotu części zapłaconej sumy, występując wobec nich z roszczeniami regresowymi. Zasada nieograniczonej i solidarnej odpowiedzialności wspólników skutkuje tym, że każdy członek spółki staje się z mocy prawa osobistym dłużnikiem jej wierzycieli. W celu złagodzenia tych surowych konsekwencji, ustawodawca wprowadził do obowiązujących przepisów prawa także zasadę odpowiedzialności subsydiarnej. Polega ona na tym, że wierzyciel może dochodzić należności z majątku wspólnika dopiero wówczas, gdy ich egzekucja od spółki okaże się bezskuteczna.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odpowiada za długi wspólnik w spółce osobowej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:
- Wspólnik odpowiada za długi firmy wniesionej do spółki jawnej
- Komandytariusz nie odpowiada w granicach wniesionego wkładu
- Akcjonariusz poniesie nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki