Załatwienie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, świadczeniami socjalnymi czy kwestiami lokalowymi wymaga uzyskania urzędowych zaświadczeń. Są one wydawane przez właściwe organy administracji publicznej (np. organy jednostek samorządu terytorialnego) w trybie administracyjnym. Jest on wszczynany dopiero na żądanie osoby ubiegającej się o potrzebne jej potwierdzenie danych okoliczności.

Zaświadczenie urzędowe jest informacją, że w posiadaniu organu znajdują się konkretne dokumenty świadczące o określonym stanie prawnym lub faktach. Jego treścią nie może być stwierdzenie organu administracyjnego, jakie posiada kompetencje lub do wykonania jakich zadań został powołany. Od 17 czerwca 2010 r. na zażądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie może być ono wydane w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Kiedy po zaświadczenie

Zaświadczenie jest czynnością materialno-techniczną i urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego. Dlatego też nie rozstrzyga o żadnych prawach lub obowiązkach, jak i nie może tworzyć nowej sytuacji prawnej. Zaświadczenie nie może rozstrzygać o istnieniu lub nieistnieniu obowiązku, ponieważ jest tylko przejawem wiedzy, nie zaś woli organu administracji publicznej. Zaświadczenie może jedynie potwierdzać istnienie określonych faktów lub stanu prawnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 594/2010).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przebiega procedura otrzymywania zaświadczeń.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:
- Wzór podania o wydanie zaświadczenia do ubezpieczenia
- Czy należy się zwrot opłaty skarbowej wpłaconej na konto urzędu gminy