Ustawa – Prawo energetyczne nakłada na tzw. przedsiębiorstwa sieciowe, czyli zajmujące się dystrybucją lub przesyłaniem paliw gazowych lub energii, obowiązek przyłączania do sieci przyszłych odbiorców. Chodzi o to, aby zapewnione były dostawy energii do możliwie szerokiego kręgu odbiorców. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania paliw gazowych lub energii, a kontrahent spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru, to przedsiębiorstwo sieciowe musi zawrzeć umowę przyłączeniową, na zasadzie równoprawnego traktowania.

Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia m.in., wtedy gdy nie ma technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia i dostarczania paliw gazowych lub energii. Przez brak warunków ekonomicznych należy rozumieć brak ekonomicznej opłacalności prowadzenia przez przedsiębiorstwo powyższej działalności. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy przyłączeniowej, jest zobowiązane niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy. Mimo braku warunków ekonomicznych przyłączenia podmiot, który ubiega się o przyłączenie do sieci, może ustalić z przedsiębiorstwem energetycznym, że przyłączenie zostanie zrealizowane w zamian za opłatę skalkulowaną indywidualnie dla takiego przyszłego odbiorcy. Kwota taka jest z reguły wyższa od opłaty za przyłączenie ustalonej w taryfie przedsiębiorstwa zatwierdzonej przez prezesa URE i stosowanej w przypadkach, w których przedsiębiorstwo nie może odmówić zawarcia umowy przyłączeniowej. Taka indywidualnie skalkulowana opłata umożliwi jednakże realizację przyłączenia w warunkach jego ekonomicznej nieopłacalności.

Ponadto nie ma obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie w sytuacji, gdy ubiegający się o zawarcie takiej umowy nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których mają być dostarczane paliwa gazowe lub energia.