Wyjaśnia ekspert Katarzyna Maśko, radca prawny z Grupy Prawno-Finansowej Causa

Wysokość spłat wyznacza wartość udziałów przypadających poszczególnym współwłaścicielom. Sąd określa również termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin zapłacenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd (na wniosek) może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych. Ustalając terminy i wysokość spłat, sąd będzie analizował sytuację finansową i majątkową zarówno naszego czytelnika jako osoby zobowiązanej do spłat, jak i pozostałych współwłaścicieli, którzy będą uprawnieni do ich otrzymania. Poza tym będzie brał pod uwagę ich wiek, zawód i sytuację rodzinną. W przypadku gdy sąd rozłoży spłaty na raty i w ciągu najbliższych lat dojdzie do znacznej zmiany siły nabywczej pieniądza, to mogą zostać one zwaloryzowane. Dotyczyć to może tylko rat niespłaconych.

NASZA REKOMENDACJA

W przypadku gdy dojdzie do sądowego zniesienia współwłasności, nasz czytelnik może liczyć na to, że sąd wyrazi zgodę na dokonywanie spłat w ciągu kilku lat, a nie jednorazowo.

Podstawa prawna

• Art. 212 ustawy z 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).