Czy uwzględnia się najniższą emeryturę

Zamierzam złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy. Chciałabym wiedzieć, ile obecnie wynoszą limity obowiązujące przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego? Czy to prawda, że podstawowym parametrem służącym do ich obliczenia jest najniższa emerytura?

Tak

Z przepisów wynika, że dodatek mieszkaniowy może przysługiwać osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Obecnie najniższa emerytura wynosi 636,29 zł. W związku z tym limity dochodów odpowiednio wynoszą 1113,51 zł i 795,36 zł. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, jest obniżany o tę kwotę.

Podstawa prawna

• Art. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 743 z późn. zm.).

Czy dolicza się zasiłek pielęgnacyjny

Ostatnio otrzymałam zasiłek pielęgnacyjny. Chciałabym też złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy. Czy przy ustalaniu wysokości moich dochodów będzie z nimi zsumowany także zasiłek pielęgnacyjny?

Nie

Czytelniczka nie musi obawiać się, że przyznany jej zasiłek pielęgnacyjny podwyższy jej dochody, a tym samym może wpłynąć na odmówienie jej prawa do dodatku mieszkaniowego.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Do dochodu osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy nie wlicza się jednak świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg i dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.

Podstawa prawna

• Art. 3 ust. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 743 z późn. zm.).

Czy najemca może dostać dodatek

Przez najbliższe dwa lata będę wynajmować mieszkanie. Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji mogę w ogóle ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

Tak

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany także najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych. Poza tym prawo do niego może być przyznane osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, jak również mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

Tego typu świadczenie może być też przyznane innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Podstawa prawna

• Art. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 743 z późn. zm.).

Czy trzeba zwrócić dodatek

Zamierzam ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, ale niewykluczone, że wkrótce dostanę dobrze płatną pracę. Niestety, mam też kłopoty z systematycznym płaceniem za mieszkanie. Kiedy dodatek mieszkaniowy może być cofnięty?

Tak

Rzeczywiście istnieją sytuacje, kiedy należy liczyć się z obowiązkiem zwrotu dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłata dodatku może być wstrzymana, gdy w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której przyznano dodatek, zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie trzech miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.

Podstawa prawna

• Art. 8 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 743 z późn. zm.).

Czy wlicza się ulgę prorodzinną

Od dłuższego czasu mam niskie dochody. Obecnie pracuję dorywczo w ramach umowy zlecenia. Pod koniec czerwca otrzymałam zwrot podatku związany z wychowywaniem trójki dzieci. W lipcu złożyłam wniosek o dodatek mieszkaniowy. Dołączyłam do niego zaświadczenie o dochodach i inne dokumenty, w których była uwzględniona także informacja o zwrocie podatku w związku z korzystaniem z ulgi prorodzinnej w wysokości 3435,24 zł. Odmówiono mi prawa do dodatku. Czy to jest zgodne z prawem?

Tak

Pojęcie dochód, którym posługuje się ustawa o dodatkach mieszkaniowych, zostało zdefiniowane autonomicznie dla celów realizowanych na jej podstawie. Można zatem stwierdzić, że jeśli zwrot podatku dochodowego w związku z korzystaniem z ulgi prorodzinnej nastąpił w okresie trzech miesięcy, z których ustala się dochody, to jest do nich zaliczany i powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego.

Podobne stanowisko jest prezentowane w orzecznictwie. W jednym z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaznaczono, że nie można określenia przychody, które stanowią podstawę do obliczenia dochodu na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego, wiązać z przychodem i dochodem w rozumieniu przepisów o podatkach lub o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego, ponieważ ustawa o dodatkach mieszkaniowych w tym zakresie nie odsyła do innych ustaw.

W sytuacji gdy z tego tylko powodu określonej osobie nie przyznano dodatku mieszkaniowego, to może ona odczekać kilka miesięcy, tak aby miesiąc, w którym przyznano jej nadpłatę, nie był brany pod uwagę przy przyznawaniu prawa do niego. Jeśli wówczas złoży wniosek i będzie spełniała pozostałe warunki wymagane do przyznania dodatku mieszkaniowego, to będzie mogła go otrzymać. Jest to pocieszające dla naszych czytelników, chociaż w przypadku osób ubiegających się o ten typ pomocy nawet drobne kwoty mają istotne znaczenie.

Składając wniosek w lipcu czytelniczka musiała wykazać dochody uzyskane w kwietniu, maju i w czerwcu. Otrzymanie zwrotu podatku w czerwcu spowodowało odmowę przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego. Nie oznacza to jednak bezpowrotnego zaprzepaszczenia szans na otrzymanie tego świadczenia. Wystarczy poczekać do października. Wówczas będą brane pod uwagę jej dochody uzyskane w lipcu, sierpniu i wrześniu. Dochody otrzymane w czerwcu nie będą w ogóle uwzględniane i nie będą stanowiły przeszkody do przyznania jej dodatku mieszkaniowego.

Podstawa prawna

• Art. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 743 z późn. zm.).

Czy dodatek jest wypłacany terminowo

Wiem, że wypłacanie dodatku mieszkaniowego trwa krótko. Jak długo będzie wypłacany dodatek mieszkaniowy, jeśli zostanie w ogóle mi przyznany?

Tak

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub inna upoważniona przez ten organ osoba) w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna

• Art. 7 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 743 z późn. zm.).

Czy dodatek otrzyma zarządca

Przyznano mi dodatek mieszkaniowy. Myślałem, że dostanę go do rąk własnych. Tymczasem otrzymuje go zarządca budynku, w którym mieszkam. Czy to jest zgodne z prawem?

Tak

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

Ryczałt na zakup opału przekazywany jest na adres domowy wnioskodawcy.

Wniesienie odwołania od decyzji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie sześciu miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

Podstawa prawna

• Art. 8 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 743 z późn. zm.).