Pełnomocnik i spadkobiercy

Gdyby samochód sprzedawał pełnomocnik właściciela, to wówczas powinien okazać pełnomocnictwo. Należy domagać się okazania pełnomocnictwa do dokonania sprzedaży konkretnego samochodu (dokładnie opisanego w pełnomocnictwie z podaniem marki wozu, roku produkcji, numeru silnika i numeru podwozia).

Trzeba też sprawdzić, czy osoba, która wystawiła pełnomocnictwo do sprzedaży wozu, jeszcze żyje, bo wygasa ono wraz ze śmiercią mocodawcy. Oznacza to, że na tej podstawie już po śmierci mocodawcy pełnomocnik nie może dokonywać skutecznie transakcji.

Zdarza się, że poprzedni właściciel umrze, a spadkobiercy chcą sprzedać samochód wchodzący w skład masy spadkowej. Będą mogli to zrobić dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku. Gdy sąd wyda postanowienie o tym, że nabyli spadek, to staną się wszyscy współwłaścicielami całej masy spadkowej. Wtedy wszyscy muszą przystąpić do umowy sprzedaży z nabywcą wozu. Mogą też upoważnić jedną osobę, aby zawarła transakcję w ich imieniu, albo dokonać działu spadku i ustalić, komu przypadnie samochód. Spadkobierca, który w ten sposób zostanie jego właścicielem, będzie mógł swobodnie nim dysponować.

Natomiast nie należy kupować auta od osoby, która twierdzi, że jest spadkobiercą ustawowym zmarłego właściciela i nawet przedstawia na to dowody (np. swój akt urodzenia). W takim przypadku nie można stwierdzić, czy zmarły nie pozostawił testamentu i nie powołał do dziedziczenia innego spadkobiercy.

Sprzedają małżonkowie

Jeżeli małżonkowie nie zawierali umowy majątkowej o rozdzielności, to wówczas zakupiony po ślubie samochód stanowi ich majątek wspólny. Oznacza to, że np. mąż bez zgody żony nie może go sprzedać nawet wówczas, gdy dokumentacja wozu wystawiona została tylko na jego nazwisko. Sprzedaż samochodu stanowi bowiem przekroczenie zwykłego zarządu wspólnym majątkiem obojga przez jednego małżonka.

PRZYKŁAD: SAMOCHÓD W MAJĄTKU MAŁŻONKÓW

Małżonkowie nie zawarli intercyzy o rozdzielności majątkowej. W tym czasie kupili samochód. Zanim jednak sprzedali go, zawarli umowę u notariusza o rozdzielności majątkowej i każdy z nich postanowił dorabiać się na własny rachunek. Zakupiony przed powstaniem tej rozdzielności samochód nadal stanowi ich majątek wspólny i oboje muszą wyrazić zgodę na sprzedanie go.

rugi małżonek takiej zgody na sprzedaż nie musi wyrażać na piśmie. Wystarczy jego tzw. dorozumiana zgoda. Najczęściej w praktyce dochodzi do transakcji, gdy do umowy przystępuje tylko jeden z małżonków, ten, na którego wystawione są dokumenty wozu.

W takim przypadku kupujący powinien się jednak zabezpieczyć żądając potwierdzenia wyrażenia zgody przez drugiego małżonka i twierdzić, że dorozumiana zgoda mu nie wystarcza. W razie braku dokumentu potwierdzenia wyrażonej zgody na sprzedaż samochodu, który należy do majątku wspólnego, drugi małżonek może wystąpić do sądu o uznanie zawartej umowy za nieważną.

Właścicielem jest dziecko

Coraz częściej zdarza się, że małoletnie dziecko jest właścicielem samochodu, ponieważ odziedziczyło go, otrzymało w darowiźnie albo wygrało na loterii. Z samochodu zazwyczaj korzystają rodzice i w końcu dochodzi do tego, że chcą go sprzedać, aby kupić nowszy model albo po to, aby wykorzystać pieniądze na inny cel.

Skoro dziecko jest właścicielem samochodu, to ono powinno go sprzedać. Osoba małoletnia nie ma jednak pełnej zdolności do czynności prawnych i dlatego nie może przystąpić do umowy. Nie może też skutecznie upoważnić rodziców do sprzedaży pojazdu, a rodzice sami nie mogą w ten sposób rozporządzić majątkiem dziecka. Zgody na sprzedaż samochodu może udzielić im wyłącznie sąd rodzinny i opiekuńczy.

Dlatego kupując samochód stanowiący własność osoby małoletniej od jej rodziców koniecznie trzeba sprawdzić, czy uzyskali oni zgodę sądu rodzinnego i opiekuńczego na zawarcie transakcji.