Skutki podróży bez biletu

W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. W razie stwierdzenia braku ważnego do- kumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Podróżny, który zapomniał np. legitymacji potwierdzającej jego uprawnienie do zakupu biletu ze zniżką, może się wybronić z opresji. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, zwrot lub umorzenie należności za przewóz i opłaty dodatkowej następuje, jeśli podróżny w ciągu siedmiu dni przedstawi dokument przewozu. Przewoźnik może określić w regulaminie przewozu lub taryfie obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.

Przewóz przesyłki

Osoby zainteresowane nadaniem przesyłki muszą liczyć się z tym, że obowiązują przy tym ściśle określone zasady. Przewoźnicy przyjmują przesyłki bagażowe w punktach odprawy podanych do wiadomości publicznej lub bezpośrednio w środku transportowym, którym przesyłka ma być przewieziona. Bardzo często ustalają masę i liczbę sztuk przesyłki oraz przypadające do zapłaty należności przewozowe. W dowód przyjęcia przesyłki do przewozu oraz opłacenia należności wydają podróżnemu kwit bagażowy. Przy nadaniu przesyłki bagażowej bezpośrednio do środka transportowego masa przesyłki może być dla celów taryfowych określona szacunkowo.

PRZYKŁAD: PRZEWOŹNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY

Tomasz N. nadał przesyłkę u pewnego przewoźnika. Później okazało się, że oddał ją do przewozu innemu przewoźnikowi. Niestety, w czasie transportu przesyłka uległa uszkodzeniu. Powstaje więc pytanie, który z przewoźników powinien ponieść odpowiedzialność i zapłacić odszkodowanie.

Przewoźnik może oddać przesyłkę do przewozu innemu przewoźnikowi na całą przestrzeń przewozu lub jej część, jednakże ponosi odpowiedzialność za czynności dalszych przewoźników jak za swoje własne czynności. Każdy przewoźnik, który przyjmuje przesyłkę na podstawie tego samego listu przewozowego, ponosi solidarną odpowiedzialność za cały przewóz według treści listu. Przewoźnik, który z tytułu swej solidarnej odpowiedzialności za cały przewóz zapłacił odszkodowanie, ma zwrotne roszczenie do przewoźnika ponoszącego odpowiedzialność za okoliczności, z których szkoda wynikła. W przypadku gdy tych okoliczności ustalić nie można, odpowiedzialność ponoszą wszyscy przewoźnicy w stosunku do przypadającego im przewoźnego. Wolny od odpowiedzialności jest przewoźnik, który udowodni, że szkoda nie powstała na przestrzeni, przez którą przewoził.

Przewoźnicy mogą odmówić przyjęcia jako przesyłki bagażowej rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające, albo przy których brak wymaganego opakowania. W razie przyjęcia takich rzeczy do przewozu przewoźnicy zamieszczają o tym odpowiednią wzmiankę w kwicie bagażowym.

PRZYKŁAD: WYSYŁAJĄCY PONOSI KOSZTY PRZECHOWANIA

Jerzy K. wysłał paczkę przesyłką. Adresat nie odebrał jej. W związku z tym musiała być przechowywana przez kilka tygodni. Przewoźnik wystawił Jerzemu K. fakturę za koszty przechowywania. Jerzy K. pyta, czy rzeczywiście musi uregulować należność z niej wynikającą.

W opisanym przypadku treść przepisów przemawia na korzyść przewoźnika. Zgodnie z ich postanowieniami, w sytuacji gdy odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki albo jeżeli z innych przyczyn nie można mu jej doręczyć, przewoźnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wysyłającego. Jeśli wysyłający nie nadeśle w odpowiednim czasie wskazówek, przewoźnik powinien oddać przesyłkę na przechowanie lub inaczej ją zabezpieczyć, zawiadamiając o tym wysyłającego i odbiorcę.

W przypadku gdy przesyłka jest narażona na zepsucie albo jeżeli jej przechowanie wymaga kosztów, na które nie ma pokrycia, przewoźnik może ją sprzedać przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o skutkach zwłoki kupującego z odebraniem rzeczy sprzedanej.

Co istotne, przechowanie, zabezpieczenie czy też sprzedaż przesyłki odbywa się na koszt wysyłającego.