Sąd okręgowy zabezpieczył postanowieniem roszczenia alimentacyjne w sprawie o rozwód. Zobowiązał pozwanego Artura B. do łożenia w czasie trwania procesu na rzecz małoletnich dzieci Mateusza i Mileny kwot po 650 zł miesięcznie. Na to postanowienie pozwany złożył zażalenie uznając, że nałożone na niego obowiązki są nadmierne.

Sąd apelacyjny zauważył, że sąd pierwszej instancji wydając postanowienie zabezpieczające złamał przepisy proceduralne. Zaskarżone postanowienie zostało uchylone, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Sąd powziął wątpliwość co do prawidłowości składu sądu rozpoznającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W przypadku bowiem składu orzekającego sprzecznego z przepisami prawa zachodzi nieważność postępowania.

Sąd apelacyjny wskazał, że od 19 kwietnia 2010 r. obowiązuje art. 735 par. 2 k.p.c., który stanowi, że w sprawie, którą rozpoznaje sąd w składzie trzyosobowym, w przypadku niecierpiącym zwłoki postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia może być wydane przez sąd w składzie jednego sędziego.

W rozpatrywanej sprawie sąd okręgowy wydał postanowienie na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. W ocenie sądu apelacyjnego nie zachodziła jednak sytuacja nagła, niecierpiąca zwłoki, by podejmować decyzje jednoosobowo. Przepis o rozpatrzeniu sprawy w składzie jednoosobowym mógłby znaleźć zastosowanie, gdy brak zabezpieczenia, albo zwłoka w jego dokonaniu mogłaby narazić osobę uprawnioną na szkodę. W opisywanym przypadku wniosek o zabezpieczenie został złożony już w pozwie i nie zawierał uzasadnienia uprawnionej o konieczności nagłego rozstrzygnięcia omawianej kwestii. Sąd okręgowy, mimo że na drugiej już rozprawie wysłuchał informacyjnie stron i miał pełne podstawy do wydania postanowienia w składzie trzyosobowym, nie zrobił tego. Dopiero 10 dni później, na posiedzeniu niejawnym, rozpoznał wniosek o zabezpieczenie w składzie jednego sędziego bez wskazania jakichkolwiek okoliczności, które uzasadniałyby stanowisko, że zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki.

SYGN AKT I ACz 46/11