Wygaśnięcie roszczenia właściciela o odszkodowanie jeszcze przed wydaniem decyzji potwierdzającej przejęcie nieruchomości do drogi nie narusza konstytucji. Tak wczoraj orzekł Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną jest zgodny z konstytucją.

Trybunał nie przyznał racji rzecznikowi praw obywatelskich, który zakwestionował zasady wypłaty odszkodowań za wywłaszczenia pod drogi. Chodziło o grunty, które z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wywłaszczeni mogli liczyć na odszkodowanie pod warunkiem, że swój wniosek złożyli w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. Zgodnie z przepisami po upływie tego okresu tracili możliwość dochodzenia rekompensaty. Problem w tym, że narzucony przez ustawodawcę termin wnoszenia wniosku o odszkodowanie oznaczał, że właściciel nieruchomości musiał go złożyć nawet w sytuacji, gdy nie było jeszcze zakończone postępowanie w sprawie potwierdzenia przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Właściciel działki, nie wiedząc, czy jego nieruchomość została przejęta, musiał wnosić o przyznanie odszkodowania.