Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznawał apelację wniesioną od wyroku rozwodowego. W zaskarżonym orzeczeniu sąd okręgowy ograniczył również władzę rodzicielską obojga rodziców i zarządził umieszczenie małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej, którą w odrębnym postępowaniu miał wyznaczyć sąd opiekuńczy. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodzili się oboje małżonkowie i wnieśli apelację do sądu drugiej instancji.

Sąd apelacyjny stanął na stanowisku, że sąd, który orzeka o rozwodzie, ma obowiązek zająć się całokształtem spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem rodziny, która znajduje się w sytuacji kryzysowej. Wynika to z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który nakłada na sąd orzekający rozwód obowiązek rozstrzygnięcia jednocześnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Rozstrzygnięcie sądu w tej mierze jest obligatoryjne i powinno być definitywne oraz jednoznaczne i wykonalne. Sędziowie uznali również, że orzeczenie sadu okręgowego o umieszczeniu małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej nie spełnia tych wymagań. Pozostawia bowiem na bliżej nieokreślony czas nierozstrzygniętą i faktycznie nieuregulowaną kwestię bieżącej, faktycznej pieczy nad małoletnimi. Ponadto nie reguluje kwestii utrzymania małoletnich po uprawomocnieniu się wyroku o rozwód do czasu ewentualnego wyznaczenia przez sąd opiekuńczy rodziny zastępczej i wystąpienia przez tę rodzinę o alimenty na rzecz małoletnich. Ponadto sąd zwrócił uwagę, że przy orzekaniu rozwodu możliwe jest również ograniczenie władzy rodzicielskiej.

SYGN. AKT I ACa 458/10