STAN FAKTYCZNY

Jeden z radnych został członkiem zarządu stowarzyszenia klubu sportowego. Od 5 czerwca 2007 r. był wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwały z 2 lutego 2007 r. o powołaniu go na sekretarza klubu i nie został wykreślony z rejestru do dnia wydania zaskarżonego zarządzenia zastępczego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 stycznia 2010 r., sygn. akt VIII SA/Wa 703/09, oddalił skargę rady miasta Pionki na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego. W uzasadnieniu swego orzeczenia sąd stwierdził, że zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Sprawa po wyczerpaniu toku instancji trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z UZASADNIENIA

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że radny pełnił funkcję członka zarządu stowarzyszenia również po 28 lutego 2007 r. Potwierdza to w szczególności pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokument ten jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 76 par. 1 k.p.a., co oznacza, że stanowi on dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Dopóki zatem nie przeprowadzono przeciwdowodu przeciwko treści tego dokumentu, zarówno wojewoda mazowiecki, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie obowiązani byli przyjąć, że radny pełnił funkcję członka zarządu klubu sportowego. W ocenie NSA sąd I instancji prawidłowo wskazał, że obowiązek przeprowadzenia tego przeciwdowodu obciążał radnego, który powinien wykazać, że podjął próbę działania zmierzającego do wykreślenia go z rejestru, np., że zwrócił się do zarządu klubu sportowego, aby ten wystąpił z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w KRS. Wprawdzie, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.), to obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy. Jednakże z zasady tej wynika, że na organach prowadzących postępowanie spoczywają dwa obowiązki: po pierwsze – określenie z urzędu, jakie dowody są niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego, i – po drugie – obowiązek przeprowadzenia niezbędnych dowodów z urzędu lub wskazanych przez stronę.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1131/10