STAN FAKTYCZNY

Uchwałą rada miasta wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. W uzasadnieniu zaskarżonej uchwały wskazano jedynie, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej zwróciła się o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Z treści protokołu z sesji rady wynika, że faktyczne powody rozwiązania stosunku pracy ze skarżącym pełniącym funkcję prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej nie były znane radzie w dacie podejmowania zaskarżonej uchwały. W ocenie wojewódzkiego Sądu administracyjnego brak ustalenia, jakie były powody rozwiązania stosunku pracy z radnym i oparcie się wyłącznie na stwierdzeniu pracodawcy skarżącego, że rozwiązanie z nim stosunku pracy nie ma związku z wykonywaniem mandatu radnego, wskazują na podjęcie zaskarżonej uchwały z naruszeniem art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). W konsekwencji WSA stwierdził jej nieważność. Ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z UZASADNIENIA

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem, przy czym jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, to rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Analiza tego przepisu zdaniem sędziów NSA wskazuje, że nie jest zasadny pogląd, iż rada ma odmówić wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym tylko w sytuacji określonej w zdaniu drugim powyższego przepisu, a w pozostałych sytuacjach na radzie gminy ciąży obowiązek podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. O ile trafny jest pogląd, że rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, o tyle w innych sytuacjach zgoda rady na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wynika z oceny tych przyczyn przez radę i nie zawsze musi być ona tożsama z wnioskiem pracodawcy. W konsekwencji wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub odmowa jest pozostawiona uznaniu rady gminy z wyjątkiem jednak sytuacji, gdy dojdzie ona do przekonania, że podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. W takiej sytuacji rada zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody. Innymi słowy zdaniem NSA z powołanego przepisu wynika, że motywy pracodawcy, zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym, muszą być badane, ponieważ od tych ustaleń zależy, czy gmina zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody (zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu), czy też odmówi z innego powodu albo wyrazi zgodę, kierując się okolicznościami konkretnego przypadku. W obu tych sytuacjach o motywach, jakimi kierowała się rada, można dowiedzieć się tylko z uzasadnienia uchwały. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo, z jakiego powodu rada gminy udzieliła względnie odmówiła udzielenia takiej zgody.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1074/10