Stan faktyczny:
Marian J. wystąpił z wnioskiem do prezydenta miasta o wydanie sprostowania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w części dotyczącej daty jej rozpoczęcia. We wniosku zgłosił on do ewidencji działalność polegającą na wykonywaniu usług prawniczych. W treści tego podania wskazał 5 czerwca 1990 r. jako datę rozpoczęcia działalności. W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej organ określił 21 października 2004 r. (tj. dzień wpisu do ewidencji) jako datę jej rozpoczęcia. Marian J. wystąpił o sprostowanie tego zaświadczenia. Organ odmówił. Od postanowienia prezydenta miasta przedsiębiorca złożył zażalenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. Postanowienie SKO Marian J. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga została oddalona. Następnie wyrok tego sądu przedsiębiorca zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten uznał, że zaskarżone orzeczenie odpowiada prawu i oddalił skargę kasacyjną.

Z uzasadnienia:
W myśl art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu do ewidencji dokonuje organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie zgłoszenia zainteresowanego podmiotu. Według art. 7b ust. 2 ustawy wniosek (zgłoszenie) powinien zawierać m.in. wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uzyskanie wpisu do ewidencji jest warunkiem jej podjęcia. Przedsiębiorca, który prowadzi (podejmuje) działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji popełnia wykroczenie przewidziane w art. 601 par. 1 kodeksu wykroczeń. 

Zaświadczenie o wpisie jest wyłącznie potwierdzeniem zgłoszenia działalności do ewidencji. Nie ma ono natomiast mocy dokumentu potwierdzającego faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej tak po dokonaniu wpisu, jak i tym bardziej, przed jej zgłoszeniem. Z tego względu ustawa nie przewiduje określenia w zaświadczeniu daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należy dodać, że gdyby ta data była wcześniejsza od daty zgłoszenia, zaświadczenie stanowiłoby dowód popełnienia przez zgłaszającego wyżej wspomnianego wykroczenia.

Ustawa wymaga wskazania daty rozpoczęcia działalności gospodarczej jedynie w zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji. Nie określa natomiast w ogóle zakresu treści zaświadczenia o wpisie. Nie ma więc podstaw prawnych do wskazywania w zaświadczeniu daty podjęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nawet tej podanej przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu do ewidencji, która, ze względu na treść art. 7 ust. 2 ustawy, nie może być datą wcześniejszą od daty wpisu.

Wyrok NSA z 25 września 2007 r., II GSK 135/07, Legalis