STAN FAKTYCZNY

W lipcu 2009 r. naczelnik wydziału inwestycji miejskich urzędu miasta zwrócił się do prezydenta miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Chodziło o rozbiórkę torowiska dawnej linii kolejowej jako inwestycję znacząco mogącą oddziaływać na środowisko.

Decyzję z upoważnienia prezydenta wydał naczelnik wydziału ochrony środowiska. Orzekając o realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informację o wydaniu decyzji podano do publicznej wiadomości (na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta). Odwołanie od decyzji wniosło Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które zarzuciło jej naruszenie przepisów prawa i dużą szkodliwość dla środowiska społecznego.

Samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) uznało jednak, że odwołanie zostało wniesione po terminie. Organ odwoławczy wskazał na art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości m.in. informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią. Zdaniem SKO w tym przypadku pierwszy dzień ogłoszenia publicznego decyzji środowiskowej jest równoznaczny z początkiem biegu terminu do wniesienia odwołania.

Z UZASADNIENIA

Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że zasługuje ona na uwzględnienie. Sąd przypomniał, że stosownie do art. 49 k.p.a., jeżeli przepis szczególny tak stanowi, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W tym przypadku przepisem szczególnym jest art. 85 ust. 3 ustawy dotyczącej udostępniania informacji o środowisku. Sąd podkreślił, że przepis ten nie ustala innego niż 14-dniowy terminu do wniesienia odwołania. Jednak wiąże go nie z doręczeniem decyzji, lecz z publicznym zamieszczeniem informacji o fakcie jej wydania. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. W ocenie WSA w sytuacji, gdy doręczenie ze skutkiem prawnym ma nastąpić w trybie art. 49 k.p.a., 14-dniowy termin oblicza się od ostatniego dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie lub innego rodzaju publiczne ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 17 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Go 1024/09