Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że decyzje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w sprawie nałożenia obowiązku odpowiedniego dostosowania opłat podlegają kontroli sądu powszechnego. Takie orzeczenia nie podlegają kontroli sądu administracyjnego. W ocenie NSA decyzja ta dotyczy obowiązku regulacyjnego. W związku z tym spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spór w sprawie dotyczył skargi spółki telekomunikacyjnej, na którą UKE nałożył określone obowiązki regulacyjne. Chodziło m.in. o zapewnienie przez nią dostępu do infrastruktury służącej do świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

Wypełniając nałożone na nią obowiązki, spółka przekazała UKE m.in. uzasadnienie opłat za dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych. Ostatecznie jednak organ zakwestionował wysokość stawek opłat i nałożono na spółkę obowiązek dostosowania ich wysokości do wyznaczonego poziomu.

Spółka nie zgodziła się z decyzją i zgodnie z pouczeniem zaskarżyła ją do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił jej skargę, uznając, że nie jest właściwy w sprawie. W ocenie WSA celem decyzji nakładającej obowiązek dostosowania opłat jest stworzenie warunków dla wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. NSA podzielił to stanowisko.

Postanowienie jest prawomocne.

Sygn. akt II GSK 517/09