Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne samorządowego kolegium odwoławczego, spółki Złote Tarasy i miasta stołecznego Warszawa. Stanowisko NSA nie okazało się jednak dla skarżących niekorzystne w całości. Co prawda NSA zgodził się, że organ, do którego trafia wniosek byłych właścicieli o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, musi w pierwszej kolejności ustalić, czy istniały przesłanki jego ustanowienia z art. 7 tzw. dekretu warszawskiego. Jak podkreślił sędzia sprawozdawca Marian Wolanin, w drugiej kolejności organ powinien ocenić, czy możliwe jest ustanowienie tego prawa z uwagi na własność osób trzecich. Zdaniem NSA okoliczność, że nieruchomość jest w posiadaniu osób trzecich, ma istotne znaczenie dla ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz byłych właścicieli.

Działka, o którą toczy się spór, została przez miasto wniesiona aportem do spółki Złote Tarasy. Wskutek tej czynności przeszła na własność inwestora. Organ, odmawiając przyznania prawa użytkowania wieczystego, wskazał, że wskutek aportu roszczenie byłych właścicieli wygasło. Organ nie może bowiem decydować o własności osoby trzeciej.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I OSK 32/09