Trybunał orzeknie w sprawie zgodności z konstytucją art. 49b ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał Markowi O. rozbiórkę miejsc postojowych wydzielonych na terenie działki w Kamiennej Górze. Powodem nakazu było rozpoczęcie robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia.

Zdaniem organu administracyjnego, ponieważ dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka, nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a na dzień wszczęcia postępowania nie została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, brak było możliwości zastosowania procedury legalizacyjnej.

Zdaniem Marka O. jego przedsięwzięcie nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Sąd pytający zauważa, że w przypadku robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, nie jest konieczna decyzja o warunkach zabudowy, gdy przedsięwzięcie nie wiąże się ze zmianą zagospodarowania terenu.