Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła bez merytorycznego rozpoznania odwołanie wniesione przez Zakład Budowlany Henryka K. Przedsiębiorca ubiegał się o publiczny kontrakt na przebudowę szkół w Wyrach. Arbitrzy uznali, że jego odwołanie dotyczy kontraktu o mniejszej wartości (poniżej tzw. progów unijnych). W takich przypadkach przedsiębiorca ma prawo odwoływać się tylko na ściśle określone czynności zamawiającego. Zgodnie z art. 184 ust. 1a p.z.p., odwołanie przysługuje tylko od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego następujących czynności urzędnika: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Przedsiębiorca domagał się zmiany warunków stawianych wykonawcom w zakresie doświadczenia. Chodziło o wykreślenie warunku wykazania się doświadczeniem w zakresie remontu obiektu szkolnego o określonej kubaturze. Według KIO takie odwołanie odnosiło się do opisu warunków udziału w postępowaniu. Tymczasem przepisy dają przedsiębiorcy prawo do odwołania się na opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Według Izby istnieje różnica między tymi pojęciami. Przepisy wyraźnie rozróżniają opis warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu to określenie sposobu, w jaki zamawiający będzie oceniał, czy dany wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, na zasadzie metody zero-jedynkowej (spełnia – nie spełnia) poprzez przedłożenie wymaganego dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Jeden z arbitrów zgłosił zdanie odrębne. Uznał, że skoro opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinien być utożsamiany z opisem warunków udziału w postępowaniu w potocznym rozumieniu.

Zatem odwołanie nie powinno być odrzucone.

Sygn. akt KIO/UZP 462 /09

OPINIA

Bogdan Janicki

adwokat i wykładowca na Studium Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Łódzkim

Składanie odwołań na opis warunków udziału w postępowaniu o wartości poniżej tzw. progów unijnych rodziło wątpliwości już od dnia wejścia w życie nowelizacji z 4 września 2008 r. KIO ma rację, iż wykładnia językowa art. 184 ust. 1 pkt 2 p.z.p. wskazuje, że wykonawcy nie mają prawa do złożenia odwołania na opis warunków udziału w postępowaniu. Jednak czy to było zamiarem racjonalnego ustawodawcy? W wyniku skargi prezesa UZP na to orzeczenie, Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. akt XIX Ga 207/09) uchylił orzeczenie KIO. Wobec tego kwestia ta powinna być jednoznacznie rozstrzygnięta przy najbliższej nowelizacji.