OPINIA

Bogdan Janicki

adwokat i wykładowca w Studium Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Łódzkim

Stanowisko KIO jest nie do przyjęcia. Skoro wcześniej KIO w wyroku nakazała zamawiającemu wykonanie określonych czynności, to wyrok ten powinien zostać wykonany, nawet wówczas gdy sam zamawiający złożył na taki wyrok skargę. Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów, które nakazywałyby zamawiającemu wykonanie wyroku KIO w jakimś konkretnym terminie. Jednak należy przyjąć, że ogranicznikami w tym zakresie będą przepisy dotyczące wadium i terminu związania ofertą.