ORZECZENIE

W przetargu na wykonanie dokumentacji potrzebnej do poprawy bezpieczeństwa na drogach gmina Stara Kiszewa odrzuciła ofertę firmy Meron. Uznała, że przedsiębiorca złożył ofertę wariantową, podczas gdy w specyfikacji nie dopuszczono takiej możliwości. Wykonawca nie zgodził się z decyzją zamawiającego i wniósł protest. Gdy zamawiający nie uwzględnił jego racji, wniósł odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Wskazała, że oferta wariantowa to oferta przewidująca odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Możliwość jej złożenia zależy od decyzji samego zamawiającego, a nie od woli wykonawców ubiegających się o zamówienie.

W tym przetargu gmina wprowadziła wyraźny zakaz składania takich ofert pod rygorem odrzucenia oferty. Wykonawca w opisie sposobu wykonywania usługi objętej zamówieniem wskazał, że niektóre usługi będą wykonywane przez niego lub przez straż gminną, czyli zamawiającego. Takie rozwiązanie według arbitrów należy uznać za alternatywne w stosunku do przewidzianego przez zamawiającego. Gmina założyła, że zadania wchodzące w zakres usługi będą wykonywane tylko przy użyciu kadry wykonawcy i nie dopuszczała możliwości wykonywania zadań przez pracowników zamawiającego.

Według KIO taka oferta nie może być uznana za porównywalną z innymi ofertami. Okoliczność, kto będzie wykonywał usługę, nie pozostaje bowiem bez wpływu na treść oferty i ma istotne znaczenie dla wyceny oferty oraz ujęcia w niej kosztów realizacji zamówienia. KIO podkreśliła także, że nie można także tego zapisu oferty poprawić, bo skutkowałoby to koniecznością istotnej zmiany treści oferty, w nawet przeszacowania oferty.

Sygn. akt KIO/UZP 628/09

OPINIA

PIOTR KUNICKI

prawnik w zespole prawa zamówień publicznych kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Ofertę wariantową można złożyć wyłącznie, gdy zamawiający dopuścił taką możliwość w specyfikacji. W innym przypadku oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jako że jej treść będzie sprzeczna z treścią specyfikacji. Oferta wariantowa to taka oferta, w której wykonawca proponuje wykonanie zamówienia w sposób odmienny niż określony przez zamawiającego w s.i.w.z. Z tego właśnie względu o możliwości jej złożenia decydować musi każdorazowo zamawiający. Dopuszczenie przez zamawiającego składania ofert wariantowych może być w niektórych sytuacjach korzystne, szczególnie tam, gdzie zamawiającemu zależy na nowatorskich rozwiązaniach, które w sposób optymalny zaspokoją jego zapotrzebowanie.