Wykreślenie z rejestru

W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę, że z dosłownego brzmienia art. 59 ust. 1 i 2 wynika, że gdy wydane zostaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej wpis w rejestrze dłużników niewypłacalnych ulega wykreśleniu z urzędu w razie uchylenia lub zmiany tego postanowienia.

Dlatego wykładnia językowa nie daje podstaw do wykreślenia na podstawie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego także wtedy, gdy w jego wyniku zostali zaspokojeni wszyscy wierzyciele. Jednak wątpliwości zrodziły się w związku z uchwałą SN z 16 marca 2007 r. (III CZP 9/07), z której wynika, że postanowienie o wyjawienie majątku stanowi podstawę do wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych.

SN podkreślił w niej, że postępowanie rejestrowe ma charakter sformalizowany, ale zwrócił także uwagę na funkcję, jaką pełni taki rejestr. Dlatego sąd pytający zastanawia się, czy w takich okolicznościach, jak w tej sprawie zachodzą podstawy do ochrony uczestników obrotu gospodarczego przed skutkami prowadzenia interesów z dłużnikiem, który zaspokoił wszystkich wierzycieli.

W odpowiedzi SN podjął następującą uchwałę: Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, wydane po zaspokojeniu przez dłużnika wszystkich wierzycieli, nie stanowi podstawy do wykreślenia go z rejestru dłużników niewypłacalnych.

Sygn. akt III CZP 46/09

PODSTAWY WYKREŚLENIA Z REJESTRU

Z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o KRS wynika, że sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.