Na wniosek Władysława P., prowadzącego działalność gospodarczą, zostało wszczęte postępowanie upadłościowe zakończone wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na tej podstawie został on wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Po spłaceniu długów

W trakcie postępowania obejmującego likwidację majątku wykonano ostateczny plan podziału i zaspokojono wszystkich wierzycieli. Po zakończeniu postępowania wobec Władysława P. nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponieważ jednak wpis w rejestrze nadal figurował, wystąpił do sądu rejestrowego o jego wykreślenie.

Sąd I instancji oddalił wniosek. Stwierdził, że podstawą wpisu był art. 55 ust. 1 ustawy (wpisu dokonuje się z urzędu), a wykreślić można wtedy, gdy zostaną spełnione przesłanki z art. 59 ust. 1 lub 2 ustawy. Nie wymienia się tam jednak przesłanki zakończenia postępowania.

Władysław P. odwołał się, a przy rozpatrywaniu apelacji sąd uznał, że w sprawie występuje zagadnienie prawne, które powinien rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Chodzi o to, czy wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania obejmującego likwidację majątku dłużnika, w wyniku którego zaspokojeni zostali wszyscy wierzyciele, jest podstawą do wykreślenia z rejestru dłużników niewypłacalnych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.