ORZECZENIE

Rada gminy nie może bez przetargu zawrzeć umów użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli nie są spełnione warunki określone w art. 37 ust.

2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zorganizowanie przetargu jest konieczne także wówczas, gdy umowa ma być zawarta na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

– Z art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jasno wynika, że zawarcie umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości bez przetargu jest dopuszczalne m.in. wówczas, gdy nieruchomość jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny lub też na rzecz jej użytkownika wieczystego – uzasadniała wyrok sędzia Teresa Cisyk.

Warunki te muszą być spełnione także wtedy, gdy gmina chce zawrzeć umowę na okres nie krótszy niż trzy lata.

Z uwagi na takie wymogi prawne WSA w Opolu uchylił uchwałę Rady Gminy w Opolu. W uchwale tej rada wyraziła zgodę na zawarcie bezprzetargowej dwudziestopięcioletniej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej położonej na terenie miasta. Rada miasta uznała, że podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na podpisanie takiej umowy bez przetargu jest konieczne właśnie wówczas, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli bowiem przesłanki określone w tym artykule by zaistniały, to podpisanie umowy byłoby dopuszczalne bez podjęcia uchwały.

Z takimi poglądami nie zgodził się wojewoda opolski, który zaskarżył uchwałę do WSA w Opolu. W jego opinii nie można uznać, że jeżeli gmina podpisuje umowę na okres dłuższy niż trzy lata, to w każdym przypadku może podpisać taką umowę i nie musi organizować przetargu. Zdaniem wojewody bezprzetargowy tryb podpisania umowy dopuszczalny jest tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z poglądami wojewody w pełni zgodził się WSA w Opolu, który przypomniał, że podpisując umowę dzierżawy, gmina miała obowiązek zorganizowania przetargu. Jest to bowiem podstawowy tryb zbywania, przekazywania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najmu i użytkowania nieruchomości. Gmina, nie organizując przetargu, złamała więc prawo.

Sygn. akt II SA/Op 182/09