ORZECZENIE

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał postanowienie, w którym stwierdził, że obrońca wyznaczony z urzędu jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do podejmowania czynności procesowych na rzecz swojego klienta aż do uprawomocnienia się wyroku.

Sędziowie wydali postanowienie w oparciu o art. 84 par. 2 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie ze zdaniem pierwszym tego przepisu wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na niego obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania.

Sędziowie uznali więc, że obrońca z urzędu powinien sporządzić i podpisać apelację, jeśli wolę taką wyraził oskarżony. Jak bowiem uznali, jest to nie tylko jego uprawnienie, ale przede wszystkim obowiązek. Ponadto sąd przypomniał, że obrońca nie może zwolnić się z tego obowiązku poprzez oświadczenie, że brak jest podstaw do złożenia apelacji.

Sędziowie wskazali, że jest to możliwe dopiero na etapie postępowania kasacyjnego albo postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania.

Takie prawo obrońcy przewiduje bowiem art. 84 par. 3 k.p.k., który stanowi, że obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu kasacyjnym lub w postępowaniu o wznowienie postępowania powinien sporządzić i podpisać kasację lub wniosek o wznowienie postępowania albo poinformować na piśmie sąd, że nie stwierdził podstaw do wniesienia kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II AKz 350/08.