Właściciel pojazdu zwrócił się do starosty o zwrot kwoty 470 zł z tytułu zawyżonej opłaty za kartę pojazdu, którą uiścił w związku z rejestracją samochodu osobowego oraz wydaniem karty pojazdu. Zdaniem właściciel pojazdu opłata w wysokości 500 zł określona w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu zawierała ukryty podatek, ponieważ rzeczywiste koszty tego dokumentu nie przekraczają kwoty 30 zł i taką opłatę ponoszą importerzy nowych samochodów. Zdaniem skarżącego oznacza to, że powinien otrzymać zwrot kwoty 470 zł.

Zdaniem starosty brak jest podstaw do zwrotu opłaty, która została pobrana na podstawie obowiązujących przepisów i nie ma on podstaw do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty, ponieważ jest to czynnością techniczną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił zaskarżoną czynność starosty oraz stwierdził uprawnienie skarżącego do otrzymania zwrotu opłaty za kartę pojazdu.

W skardze kasacyjnej do NSA starosta podniósł zarzut nieważność postępowania, ponieważ w tej sprawie droga sądowa przed sądem administracyjnym jest niedopuszczalna. Zdaniem organu skarżącego sprawa zwrotu opłaty za kartę pojazdu nie jest sprawą administracyjną, a może być rozstrzygana jedynie w postępowaniu przed sądem powszechnym, ponieważ pobranie opłaty nie następuje w formie decyzji.

Tego punktu widzenia nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem NSA obowiązek uiszczenia opłaty ma charakter obowiązku administracyjnego, który wynika z przepisów prawa, a organ administracji publicznej jest uprawniony do orzekania w przedmiocie tego obowiązku. Odnosząc się do żądania zwrotu opłaty za kartę pojazdu organ odnosi się do obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a więc podejmuje akt lub czynność, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 par. 2 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie, jak podkreślił NSA, przyjęcie takiego stanowiska nie oznacza, że jest niedopuszczalna droga sądowa przed sądem powszechnym dla dochodzenia roszczenia o zapłatę, którego podstawę stanowi nienależne pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu.

Uchwała NSA, sygn. akt I OPS 3/07