ORZECZENIE

Zgodnie z dyrektywą w sprawie swobodnego przemieszczania się obywateli Unii każdy obywatel ma prawo przemieszczania się i pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego jako pracownik lub student. Członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej mają prawo przemieszczania się i pobytu w państwach członkowskich razem z tym obywatelem. Mogą oni wjechać do państwa członkowskiego, jeżeli posiadają wizę wjazdową lub kartę pobytową wydaną w państwie członkowskim.

Irlandzka nadgorliwość

Irlandzkie przepisy wprowadzające dyrektywę z 29 kwietnia 2004 r. stanowią, że obywatel państwa trzeciego, będący członkiem rodziny obywatela Unii, może przebywać z obywatelem w Irlandii lub może do niego dołączyć, wyłącznie jeżeli przebywa już zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim.

Kwestia zgodności irlandzkich przepisów z dyrektywą została podniesiona w czterech sprawach wniesionych do irlandzkiego High Court. W każdej z tych spraw obywatel państwa trzeciego przybył do Irlandii i złożył wniosek o udzielenie azylu politycznego. We wszystkich przypadkach wniosek ten został oddalony. W czasie ich pobytu w Irlandii wspomniani czterej obywatele państw trzecich zawarli związki małżeńskie z obywatelkami Unii, które nie posiadały obywatelstwa irlandzkiego, ale które przebywały w Irlandii. Żadne z tych małżeństw nie było małżeństwem fikcyjnym. Po zawarciu związku małżeńskiego każdy ze współmałżonków będący obywatelem państwa trzeciego złożył wniosek o wydanie karty pobytowej jako współmałżonek obywatela Unii. Wnioski te zostały oddalone przez Minister for Justice z uwagi na fakt, że współmałżonek nie spełniał warunku wcześniejszego pobytu zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim.

Specjalny status rodziny

Decyzje te zostały zaskarżone do High Court, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy taki warunek wcześniejszego pobytu zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim jest zgodny z dyrektywą i czy okoliczności zawarcia związku małżeńskiego i sposób, w jaki współmałżonek obywatela Unii będący obywatelem państwa trzeciego wjechał do zainteresowanego państwa członkowskiego, wywierają skutki w odniesieniu do stosowania dyrektywy. Trybunał stwierdził, że w odniesieniu do członków rodziny obywatela Unii zastosowanie dyrektywy nie jest uzależnione od warunku, aby przebywali oni wcześniej zgodnie z prawem w państwie członkowskim. Dyrektywa znajduje zastosowanie do wszystkich członków Unii przemieszczających się do innego państwa członkowskiego.

Sygn. akt C-127/08, Metock i inni/Minister Sprawiedliwości