ORZECZENIE

Dyrektor miejskiego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ustalił jednemu z właścicieli posesji wysokość opłaty w zakresie odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych na rok 2006. W decyzji wysokość opłaty ustalono na 68,40 zł, płatne w czterech ratach. Opłata została naliczona zgodnie z uchwałami rady miasta. W stycznia 2004 r. rada przejęła uchwałą od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie odbioru, transportu, utylizacji stałych odpadów komunalnych i wprowadziła powszechną zryczałtowaną opłatę. Z uchwały wynikało, że m.in. właściciele nieruchomości mają obowiązek do złożenia deklaracji do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Jan S. nie złożył stosowanej deklaracji, więc zgodnie z uchwałą opłata zostało ustalona na podstawie danych dostępnych w gminie. Właściciel odwołał się od decyzji. Nie kwestionował jednak wysokości opłaty, ale samą zasadność jej naliczenia. Samorządowe kolegium odwoławcze nie zmieniło decyzji, więc sprawa trafiła do sądu administracyjnego.

Skarżący wyjaśnił, że powstające w jego gospodarstwie domowym odpady zagospodarowuje we własnym zakresie, a częściowo oddaje do punktu skupu. Dodał, że nie uiszcza opłat od stycznia 2005 r. i nadal nie będzie płacił za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych. W jego ocenie Zakład Oczyszczania Miasta z powodu braku konkurencji narzuca mieszkańcom swoje warunki i zmusza ich do odwożenia śmieci nawet do ok. 1-2 kilometrów.

Sąd I instancji oddalił skargę. W ocenie sądu skarżący nie ma racji, że decyzje w sprawie opłaty za śmieci zostały wydane bez podstawy prawnej.

Naczelny Sąd Administracyjny rację przyznał jednak skarżącemu. Uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził nieważność decyzji organów obu instancji. W ocenie NSA w obowiązujących przepisach nie ma podstawy do nałożenia opłaty za wywóz śmieci decyzją administracyjną. Forma decyzji administracyjnej może być zastosowana tylko wtedy, gdy wynika w sposób wyraźny lub dorozumiany z przepisu ustawy. W tym przypadku takiej podstawy nie ma. Opłaty za wywóz śmieci nie podlegają egzekwowaniu w drodze decyzji administracyjnej.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II OSK 386/08