ORZECZENIE

Zamawiający - PKP Przewozy Regionalne - prowadził przetarg na usługę utrzymania w należytej czystości taboru kolejowego. Firma Euroclean zarzuciła mu jednak naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Domagała się nakazania unieważnienia wezwania jej do uzupełnienia złożonego zaświadczenia o zdolności kredytowej na 2,5 mln zł. Zamawiający wymagał, aby wykonawca na potwierdzenie swej kondycji finansowej przedstawił informację z banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową.

Euroclean przedstawiła takie zaświadczenie, jednak zamawiający zakwestionował je i zażądał przedstawienia informacji z banku zawierającej bezwarunkową zgodę na udzielenie kredytu. Zaświadczenie w ocenie zamawiającego było niewystarczające, gdyż wskazywało, że udzielenie kredytu będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków. Tymczasem informacja z banku potwierdzająca zdolność kredytową powinna mieć - zdaniem PKP - charakter wiążący dla banku i zobowiązywać bank do udzielenia kredytu.

Wykonawca uznał, że przepisy nie dają zamawiającemu prawa do wprowadzania takich wymagań. Jego zdaniem można żądać informacji potwierdzającej zdolność kredytową, a nie promesy kredytu.

Ponieważ zamawiający się z tym nie zgadzał, przedsiębiorca odwołał się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie. Unieważniła wezwanie wykonawcy do uzupełnienia zaświadczenia o zdolności kredytowej. Uznała, że wystawione przez bank zaświadczenie odpowiadało wymaganiom specyfikacji.

Z informacji podanych przez bank wynika, że wykonawca na dzień wystawienia zaświadczenia posiadał zdolność do spłaty kredytu na 2,5 mln zł. To, że bank dodatkowo wskazał, jakie będą warunki uzyskania kredytu i w jaki sposób będzie podejmował decyzję o przyznaniu kredytu, nie ma znaczenia gdyż są to informacje dodatkowe w stosunku do wymagań zamawiającego.

Przy ocenie zaświadczenia pod katem jego zgodności ze specyfikacją rozstrzygające jest zawarte w nim stwierdzenie o posiadaniu zdolności do spłaty kredytu w wysokości 2,5 mln zł. Żądanie od wykonawcy przedstawienia oświadczenia o zdolności kredytowej, które byłoby wiążące dla banku i zobowiązywałoby bank do udzielenia kredytu na określoną kwotę - wykraczałoby - tak jak podniósł wykonawca - poza ramy przepisów o zamówieniach publicznych.

Sygn. akt KIO/UZP 137/09