ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę skreślenia z listy aplikantów adwokackich. Sąd oddalił skargę aplikanta z II roku na uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej.

ORA w Gdańsku podjęła uchwałę o nieprzydatności aplikanta do wykonywania zawodu adwokata i skreśleniu go z listy aplikantów. Twierdziła, że aplikant otrzymał niedostateczną ocenę z kolokwium rocznego i poprawkowego egzaminu. Dodała, że aplikant opuścił dwie trzecie wykładów i nie miał usprawiedliwień nieobecności. ORA powołała się na art. 79 ust. 2 prawa o adwokaturze, zgodnie z którym Rada może skreślić aplikanta w ciągu pierwszych dwóch lat aplikacji, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do zawodu.

Aplikant odwołał się do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które mimo pozytywnych opinii patrona o aplikancie podtrzymało decyzję Rady. NRA uznało, że przestrzeganie regulaminu aplikacji adwokackiej jest podstawowym obowiązkiem aplikantów.

Aplikant wniósł odwołanie do ministra sprawiedliwości, który utrzymał w mocy obie decyzje samorządu adwokackiego.

W skardze do WSA w Warszawie aplikant twierdził, że przed podjęciem decyzji o jego skreśleniu z listy nie został nawet wysłuchany. Uzupełniał, że ORA nie wzięła pod uwagę jego ogólnej postawy, zakończonych sukcesem spraw, które prowadził przed sądem, jego dobrych kontaktów z klientami oraz pozytywnej opinii patrona. W opinii byłego aplikanta samorząd adwokacki podjął swoją decyzję w sposób uznaniowy.

WSA oddalił skargę, tym samym zgadzając się z decyzjami samorządu adwokackiego, oraz ministra sprawiedliwości.

Jedynym zarzutem podniesionym przez skarżącego, z którym zgodził się sąd, było naruszenie przez ORA i Prezydium NRA art. 10 par. 1 k.p.a., zgodnie z którym organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. Jednak w opinii sądu naruszenie to nie miało istotnego wpływu na podjętą decyzję.

Sygn. akt VI Sa/Wa 2128/08